Showing 1-3 of 3 Books
Design Thinking: The Guidebook
FOREWORD The launch of this Design Thinking Guidebook for Public Sector innovation in Bhutan marks an important milestone in our...
Nghệ thuật Tư duy, Sách mở, Sách nghệ thuật sống, Tư duy thiết kế The Royal Civil Service Commission
Design Thinking Handbook – Eli Woolery
Cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh, gồm 06 chương, cụ thể: Chương 1. Tại sao chúng ta...
Nghệ thuật Tư duy, Sách mở, Sách nghệ thuật sống, Tư duy thiết kế Eli Woolery