Tag Archive for: Cách tư duy

20 rào cản đối với các xã hội phản biện

/
Để minh họa thực tế là con người có xu hướng…

Tag Archive for: Cách tư duy

Design Thinking: Business Innovation

  CONTENTS 01 PReface 02 Why Innovate? 03 Immersion 04…

Design Thinking Handbook – Eli Woolery

Cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh,…