Tag Archive for: Tiếng Việt lớp 1

Cánh Buồm – Tiếng Việt 1 – Ngữ âm (Quyển 2)

Lời dặn em (Em nhờ người lớn đọc hộ – 4 hoặc…

Cánh Buồm – Tiếng Việt 1 – Ngữ âm (Quyển 1)

Lời dặn em(Em nhờ người lớn đọc hộ - 4 hoặc…